Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin są to po prostu substancje lub ich mieszaniny, a także żywe organizmy, których przeznaczeniem jest ochrona roślin uprawnych. Chroni się rośliny uprawne przede wszystkim przed: organizmami szkodliwymi, niszczenie niepożądanych roślin, regulowania rozwoju i wzrostu oraz innych procesów biologicznych zachodzących w roślinach uprawnych. Wszystkie środki ochrony roślin ogólnie noszą nazwę pestycydów.

Pestycydy ze względu na zastosowanie można podzielić na 7 podstawowych grup.

a) Bakteriocydy – to substancje chemiczne o działaniu toksyczny. Substancje te zabijają bakterie oraz inne drobnoustroje chorobotwórcze zwalczające bakterie.

b) Herbicydy – służą do niszczenia chwastów w uprawach, zastosowanie ich stanowi uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Herbicydy selektywnie zwalczają określone grupy roślin, nie niszczą przy tym roślin uprawnych.

c) Fungicydy – to środki chemiczne mające służące do zwalczania grzybów atakujących rośliny. Nowoczesne fungicydy działają zwykle na jedno ogniwo w procesie życiowym danego gatunku grzybów.

d) Insektycydy – to substancje używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych. Insektycydy zabijają owady lub hamują ich rozród, co przekłada się na ich mniejszą ilość.

e) Akarycydy – chemiczne środki do zwalczania roztoczy, pajęczaków, itp., które są szkodnikami roślin uprawnych oraz produktów spożywczych.

f)  Nematocydy – syntetyczne lub naturalne substancje wykorzystywanie do zwalczania nicieni, żyjących w podziemnych częściach uprawianych roślin.

g) Rodentycydy – chemiczne środki toksyczne zwalczające gryzoni, środki wirusobójcze.

Środki ochrony roślin pomagają w ochronie roślin hodowlanych. Wpływają na odpowiednie tempo wzrostu roślin. Pozwalają na leczenie roślin już zaatakowanych przez szkodniki lub zapobiec atakowi zdrowych roślin.

Pestycydy poza pozytywnymi stronami, mają także negatywny wpływ na środowisko. Zanieczyszczają jeziora i rzeki, przyczyniają się do wysokiej śmiertelności organizmów wodno-lądowych. Pestycydy mogą mieć poważny wpływ na organizmy, przeciw którym nie były używane. Powodują rozległe zniszczenia fauny i flory regionu, na którym były stosowane.

W Polsce wprowadzony został system, który określa toksyczność środków ochrony roślin. Pestycydy podzielono na 5 klas, toksyczność każdej klasy oceniania jest wskaźnikiem LD50. Wskaźnik ten informuje o wartości dawki danej substancji, która podana danej populacji wywołuje 50% śmiertelność. Aby zminimalizować zagrożenie spowodowane stosowaniem pestycydów zaleca się stosowanie okresów prewencji oraz karencji. Okres prewencji to okres potrzebny, aby zbiór plonów nadawał się do bezpiecznego spożycia. Natomiast okresem prewencji jest czas, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania do wyjścia ludzi oraz zwierząt na pole, na którym były stosowane pestycydy.

Ogłoszenie: sprzedam siano

Aby bezpiecznie stosować środki ochrony roślin, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • Stosowanie się do okresów prewencji i karencji,
  • Stosowanie zalecanych dawek i w określony sposób zgodnie z informacjami dołączonymi wraz z zakupionym środkiem,
  • Unikać kontaktu z oczami, ustami oraz skórą,
  • Zabiegi wykonywać w dzień bezwietrzny,
  • Zabrania się spożywania posiłków oraz palenia papierosów, podczas wykonywania zabiegu,
  • Nie dopuszczać do przedostania się pestycydów do zbiorników i cieków wodnych,
  • W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza,
  • Po zabiegu dokładnie myjemy opryskiwać,
  • Po zabiegu umyć twarz i ręce w czystej bieżącej wodzie,
  • Oddzielnie przechowywać odzież ochronną oraz nie wykorzystywać pojemników, jako surowców wtórnych.

Chwasty potrafią być bardzo uciążliwe podczas uprawy zbóż czy nawet w ogrodzie. Dlatego należy stosować odpowiednie herbicydy w celu ich zwalczania. Herbicydy dzielimy generalnie na dwie grupy: układowe oraz kontaktowe. Herbicydy układowe mają wpływ na procesy życiowe zachodzące w chwastach, blokują wzrost oraz zakłócają procesy konieczne do wzrostu, dostają się do rośliny przez liście podczas oprysku lub są stosowane, jako dodatek do wody i przedostają się wówczas poprzez system korzeniowy. Herbicydy kontaktowe natomiast niszczą nieporządną roślinę w miejscu, w którym mają z nią styczność.

Herbicydy można też podzielić na selektywne oraz nieselektywne. Selektywne herbicydy działają, jedynie na poszczególne rodzaje roślin, dzięki czemu mogą być stosowane podczas uprawy bez obawy, że negatywnie wpłynie na rozwój rośliny uprawianej. Herbicydy nieselektywne niszczą wszelką roślinność, dlatego zaleca się stosowanie przed uprawą w celu wyeliminowania z gleby chwastów a dopiero na tak oczyszczonej glebie przeprowadzać uprawę.

Jednym z nieselektywnych dolistnych herbicydów nowej generacji jest Roundup, który zawiera substancję czynną glifosat. Środek ten zyskał szczególne uznanie przy uprawach genetycznych, ponieważ są one odporne na działanie glifosatu. Roundup jest jednym z najczęściej wybieranych herbicydów ze względu na krótki okres potrzebny pomiędzy wejściem na pole, a wcześniejszym opryskiem oraz łatwe docieranie do chwastów głęboko zakorzenionych, zwalcza uciążliwe chwasty. Wykazano jednak, że Roundup może mieć wpływ na nieprawidłowości w rozwoju płodów ludzkich.

Poza chwastami często dość mamy do czynienia z grzybami, które atakują rośliny uprawne. Do ich zwalczania służą fungicydy, czyli środki grzybobójcze. Fungicydy podobnie jak herbicydy można podzielić na te o działaniu układowym, czyli wnikającym do tkanek, bądź system korzeniowy i uniemożliwiające proces infekcji oraz rozwój choroby, oraz powierzchniowe działające w miejscu styczności fungicydu z grzybem i uniemożliwiające kiełkowanie zarodników grzybów. Środki grzybobójcze charakteryzują się dobrą selektywnością działania, zazwyczaj działają na jedno ogniwo procesu życiowego danego gatunku grzyba.

Oprócz chwastów i grzybów atakujących nasze plony często nasze plony atakowane są również przez owady. Do zwalczania owadów stosuje się insektycydy, które zabijają owady albo ograniczają ich rozród. Insektycydy przedostają się do organizmu w różny sposób najczęściej jest to układ pokarmowy lub oddechowy, bądź też poprzez okrywę ciała. Jak w przypadku innych pestycydów, insektycydy podzielić można na powierzchniowe oraz układowe, działające jak trucizna na żerujące szkodniki. Insektycydy najczęściej nie są rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczają się natomiast w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych zaliczamy do nich insektycydy chloroorganiczne oraz fosforoorganiczne, trzecią grupą najczęściej stosowaną są insektycydy karbaminiany i ditiokarbaminiany, które w bardzo łatwy sposób wchłaniają się do układu pokarmowego oraz szybko ulegają przemianą metabolicznym oraz wydaleniu. Wyróżniają się małą toksycznością.

Comments

comments

Previous post: